~ Referat fra stiftelsesmøtet for Norsk Diplomacyforbund

  Sted: IRC (server Adresse: ircqnet.icq.com, port 6667) på kanalen #dipno.
  Dato: Den 28. februar, 2000.

 1. Åpning av møtet
  Møtet ble åpnet kl. 19:04.

 2. Valg av Ordfører
  Forslag: Leif Kjetil Tviberg.
  Følgende ble valgt: Leif Kjetil Tviberg.

 3. Valg av referent
  Forslag: Lars Ruben Hirsch
  Følgende ble valgt: Lars Ruben Hirsch.

 4. Dagsorden
  Vedtak: Å godkjenne innkallelse av møtet og dagsorden.
 5. Stiftelse av NDF
  - Statutter
  Frank Johansen informerte delagerne om de siste endringene som ble gjort i utkastet til statutter. Det ble vedtatt å endre et av punktene under paragrafen om økonomi og en rettelse av ortografi.
  Vedtak: Statuttene enstemmig vedtatt.

  - Navn
  Vedtak: Forbundets navn ble enstemmig vedtatt som "Norsk Diplomacyforbund".

  - Registrering
  Vedtak: Det ble vedtatt å registrere NDF i Brønnøysundregistrene. Lars Ruben Hirsch vil bli oppført som kontaktperson og vil sende inn registreringsskjema.

  - Kontingent
  Vedtak: Kontingenten for årene 2000 og 2001 ble fastsatt til NOK 100,-.

 6. Valg av styre
  - Generalsekretær (leder)
  Forslag: Frank Johansen.
  Følgende ble valgt: Frank Johansen ble valgt med absolutt flertall.

  - Førstesekretær (nestleder)
  Forslag: Lars Ruben Hirch.
  Følgende ble valgt: Lars Ruben Hirsch.

  - Kasserer
  Forslag: Leif Kjetil Tviberg.
  Følgende ble valgt: Leif Kjetil Tviberg ble valgt som kasserer.

  - Styremedlemmer uten portefølje
  Forslag: Erlend Janbu, Petter Olsen og Danil Hirsch.
  Følgende ble valgt: Erlend Janbu, Petter Olsen og Danil Hirsch.

  Møtested ble diskutert siden det er vid geografisk representasjon på styret: Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo og en utenlands.
  Vedtak: Styremøter skal holdes over internett.

 7. Utnevnelse av intern revisor
  Forslag: Asbjørn Myklebust.
  Vedtak: Asbjørn Myklebust ble valgt som NDFs revisor for år 2000.

 8. Tildelelse av æresmedlemskap
  Forslag: Borger Borgersen og Bjørn Tore Sund.
  Vedtak: Å utnevne Borger Borgersen til æresmedlem av NDF for i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv og oppofrende virksomhet å ha bragt heder til og fremmet den norske Diplomacyhobbyen. Årsmøtet ønsker spesielt å nevne hans rolle som grunnlegger av NDF og oranisator av det 4. Europamesterskapet i Diplomacy. Samt hans 3. plass i VM 1997.

  Vedtak: Å utnevne Bjørn Tore Sund til æresmedlem av NDF for i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv og oppofrende virksomhet å ha bragt heder til og fremmet den norske Diplomacyhobbyen. Årsmøtet ønsker spesielt å nevne hans tjeneste som vedlikeholder av den internasjonale åpningslisten gjennom flere år. Han har også utmerket seg gjennom aktiv deltagelse i mesterskap og i spill over internett. Han har bidratt aktivt i hobbyrelaterte diskusjoner på "rec.games.diplomacy" og i "The Diplomatic Pouch".

  Begge æresmedlemmer ble utnevnt enstemmig.

 9. Eventuellt
  Det var ingen andre innkomne forslag.

 10. Heving av møtet
  Møtet ble hevet kl. 20:13

Signert av ordføreren:


[sign. Leif Kjetil Tviberg]

          

Signert av referenten:


[sign. Lars Ruben Hirsch]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no