~ Norsk Diplomacyforbunds Statutter 

  § I. NAVN
  Disse Statuttene oppretter og ligger til grunn for et nasjonalt forbund som skal være kjent under navnet "Norsk Diplomacyforbund" (NDF).

  § II. FORMÅL
  Norsk Diplomacyforbund er en sammenslutning av spillere og klubber. Forbundet er upolitisk og har som formål:

 1. Å være høyeste organ for Diplomacyhobbyen i Norge og representere norsk Diplomacy overfor utlandet.
 2. Å ivareta spillernes, klubbenes og hobbyens interesser.
 3. Å øke interessen for og fremme spill av Diplomacy i Norge.
 4. Å danne et diskusjonsforum for temaer av interesse for norske diplomater.

§ III. MEDLEMSKAP

 1. Norsk Diplomacyforbund (NDF) vil i fremtiden slutte seg til det internasjonale forbund, når dette måtte bli opprettet. Tilsluttning til overnasjonale forbund eller organisasjoner må ratifiseres av årsmøtet. Lokale klubber kan slutte seg til NDF. Ordinært medlemskap i NDF tegnes direkte eller gjennom et av forbundets lokale klubber. Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norsk Diplomacyforbund. Enkeltpersoner utenom klubbene kan bli direkte medlemmer av forbundet.
 2. Alle forbundets medlemmer er pliktige til å følge forbundets statutter og turneringsreglement, samt å følge de beslutninger styret og/eller styrets utvalg måtte fatte.
 3. Medlemmer kan ekskluderes av et enstemmig styre for alvorlige eller gjentatte brudd av statutter og reglementer eller opptreden som skader forbundets fellesskap og enhet. Eksklusjon kan ankes til årsmøtet, som fatter den endelige besluttning.
 4. Diplomacy spilles nå i all hovedsak via elektronisk post og over nett. Dette utelukker ikke at spesielle sammenslutninger for post-Diplomacy, FtF-Diplomacy, Diplomacyvarianter, etc, som etter punkt 1 ikke er direkte tilsluttet forbundet, kan opptas som medlemmer etter beslutning av styret, som også bestemmer avgiften som gjelder for medlemskap. Forbundet ønsker å fremme alle aktiviteter knyttet til Diplomacyhobbyen i Norge.

§ IV. STYRENDE ORGANER OG DERES VIRKSOMHET

 1. Årsmøtet er NDFs høyeste og lovgivende myndighet. Styret har den utøvende myndighet og er ansvarlig for den daglige drift. Årsmøtet velger hvert år medlemmene til styret. Styret skal bestå av følgende poster:
  Generalsekretær (leder), førstesekretær (nestleder), kasserer og tre medlemmer uten portefølje. Styret er beslutningsdyktig når generalsekretær eller førstesekretær og minst to andre av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er generalsekretærens (i dennes fravær - førstesekretærens) stemme utslagsgivende. Møter i styret skal avholdes når minst to av dets medlemmer forlanger det.
 2. Forbundet holder årsmøte hvert år. Årsmøte er forbundets høyeste myndighet. Det er ingen begrensning i alder når det gjelder deltagelse eller innehavelse av verv, med unntak for de av styrets funksjoner eller handlinger som i henhold til norsk lov kun kan utføres av myndige personer.
 3. Årsmøtet holdes innen 21. mars. Styret innkaller til årsmøtet minst 1 måned før det skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker i forveien. Forslag til foreløpig dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap og budsjett. Det forutsettes at årsmøte, styremøter og annen aktivitet i forbundets regi, kan foregå via internett ved hjelp av medier som IRC eller annen programvare eller teknologi.
 4. På årsmøtet skal behandles:
  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  • Valg av en ordfører og referent.
  • Årsberetning, regnskap og budsjett. Kontingent.
  • Valg av styre.
  • Utnevnelse av revisor.
  • Innkomne forslag.
 5. Forbundskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kollektivt medlemskap må godkjennes av styret, som også fastsetter avgiften for dette.

§ V. VALG
Alle valg foregår ved skriftlig votering, med mindre det foreligger forslag på bare en kandidat. Ved valg av generalsekretær fordres absolutt flertall. Oppnås ikke dette, finner omvalg sted mellom de to som fikk flest stemmer. Alle forslag må, såfremt intet annet er bestemt i statuttene, oppnå alminnelig flertall for å bli vedtatt. Ved stemmelikhet anses det som falt. Forslag til statuttendring som ikke er oppført på dagsorden, kan bare behandles når 3/4 av de fremmøttes avgitte stemmer er for at det tas opp. Årsmøtereferat blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer.

§ VI. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles hvis 40 % av det samlede medlemstall forlanger det, i begge tilfeller med minimum to ukers varsel. Et slikt årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ VII. ANDRE ORGANER
Styret kan nedsette råd, komitéer eller utvalg til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Mandat/instruks for disse skal bekjentgjøres for klubber og medlemmer.

 1. Ordensrådet (OR) består av tre medlemmer. Foruten ett styremedlem utnevnes to personer av styret. Rådet er beslutningsdyktig når to av de tre medlemmene er tilstede. Rådet utarbeider kriterier for tildeling av hederstegn under denne paragrafs punkt 2. Rådet fastsetter selv sine arbeids- og forretningsrutiner. NDF har innstiftet to kategorier av utmerkelser:
  • NDFs æresmedlemsskap (orden/utmerkelse fastsettes av OR). Æresmedlemsskap tildeles norske spillere som har utmerket seg spesielt, og administratorer som i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv oppofrende virksomhet har bragt heder til og/eller fremmet den norske Diplomacyhobbyen. Æresmedlemmer fritas fra kontingent. Begrunnet forslag må tilstilles ordensrådet. Hvis et fulltallig ordensråd tiltreer forslaget, bringes det inn for årsmøtet som kan vedta utnevnelsen med 2/3 flertall. Styret kan også innstille etter eget forslag.
  • NDF innstifter diverse ordener, medaljer, og andre hederstegn som kan tildeles nordmenn eller utlendinger for fortjenestefull virksomhet for den norske Diplomacyhobbyen. OR fatter enstemmig vedtak om tildelingen. Disse hederstegn vil også bli tildelt medlemmer som har utmerket seg under spill av Diplomacy i turneringer, mesterskap og andre sammenhenger. Reglement blir forfattet av OR og innstilt til styret som vedtar dette ved alminnelig flertall.
 2. Turnerings- og reglementsutvalget (TR) består av ett styremedlem og to medlemmer som utpekes av styret. Utvalget fastsetter selv sine arbeids- og forretningsrutiner.
  • TR har avgjørende myndighet når det gjelder tolkningen av alle eksisterende spille- og turneringsregler.
  • TR er appellutvalg i tvister under punkt 1. for avgjørelser tatt av turneringsledere innen NDF.
  • TR behandler disiplinærsaker i henhold til disse statutter og de etiske normer og regler som er holdt i hevd i Diplomacyhobbyen.
  • Alle forslag vedrørende statutter og regler skal forelegges TR til uttalelse.
  • For forbundets turneringer utarbeider Turneringsutvalget reglement for den gjeldene turnering.
 3. Webkomitéen (WK) utnevnes av styret. WK bistår forbundet med å fremme Diplomacyhobbyen på internett ved design og vedlikehold av hjemmeside, registrering og opprettholdelse av domene og annen teknisk tilrettelegging.

§ VIII. ØKONOMI

 1. NDFs midler skal komme fra medlemskontingent, deltageravgifter, doneringer, testamentariske gaver eller andre inntekstskilder bestemt av styret.
 2. NDFs inntekter eller eiendom kan kun brukes til å fremme forbundets formål og kan på ingen måte bli betalt, fordelt eller på annen måte avhendes til forbundets medlemmer.
 3. Til tross for punkt 2, kan et medlem motta betaling for varer eller tjenester bestilt av styret.
 4. NDF skal ikke oppta lån eller påta seg økonomiske forpliktelser som overskyter de midler som står til forbundets disposisjon.
 5. Styret skal til enhver tid holde korrekte regnskaper med bilag som viser alle detaljer vedrørende utgifter og inntekter.
 6. Regnskaper i henhold til denne paragrafs punkt 5, skal bli gjort tilgjengelig for inspeksjon på forespørsel fra medlemmer.

§ IX. REVISOR
For å granske forbundets regnskaper utnevner årsmøtet en revisor:

 1. Forbundets regnskapsår er 1. januar - 31. desember. I løpet av januar skal regnskapene med årsberetning oversendes revisoren, som skal avgi sin beretning i løpet av fjorten dager.
 2. Revisor kan ikke være medlem av styret.
 3. Revisor trenger ikke være medlem av forbundet.

§ X. ENDRING AV STATUTTER
Endringer av disse statutter kan bare foretas av ordinært årsmøte og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.

§ XI. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av forbundet kan bare behandles av et ordinært årsmøte, og beslutning om dette må ha 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Blir oppløsning vedtatt, bestemmer årsmøtet hvordan forbundets midler skal anvendes til fordel for Diplomacyspillet i Norge.

Vedtatt på Norsk Diplomacyforbunds stiftelsesmøte, IRC (serveradresse: ircqnet.icq.com, port 6667) kanal #dipno den 28. februar, 2000.

Signert av Ordføreren:


[sign. Leif Kjetil Tviberg]

          

Signert av Referenten:


[sign. Lars Ruben Hirsch]


  For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no

  [Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

 

ndf@diplomacy.no